POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES:

Niniejsza polityka prywatności i cookies określa szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej pod adresem: www.apestategroup.com (dalej: „Strona Internetowa”).

1. Administrator: Administratorem Twoich danych osobowych jest Agnieszka Bętkowska-Kabacińska, A&P Estate Group, NIP: 7822056817, Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected], woj. mazowieckie, Warszawa, al. Jana Pawła II, nr 27, 00-867.

2. Rodzaj danych i cele przetwarzania Podczas Twojej wizyty na Stronie Internetowej, dane dotyczące wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. zbierane są automatycznie. W przypadku kontaktu z nami za pośrednictwem Strony Internetowej, telefonu, poczty email, formularza kontaktowego itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, m.in. imię, nazwisko, adres email, numer telefonu. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu kontaktu handlowego. Inne cele przetwarzania przez nas danych: prawnie uzasadniony interes Administratora : administrowanie i zarządzanie stronami na platformach Faceebook i innych, dochodzenie roszczeń, tworzenie rejestrów czynności przetwarzania danych, przekazania danych do celów archiwalnych, marketing bezpośredni, cele analityczne (art. 6 ust. 1 lit. f 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej: „RODO”)

3. Okres przetwarzania danych: Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania.

4. Uprawnieni do dostępu: Dostęp do Twoich danych mogą mieć: hostingodawca, zakresie danych gromadzonych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej i obsługi domeny; a także podwykonawcy, którzy zapewniają wsparcie techniczne, informatyczne inne osoby z nmi współpracujące które uzyskują dostęp do Twoich danych, jeżeli dostęp taki jest konieczny. W razie konieczności i jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej.

5. Przekazywane danych poza EOG: W związku z tym, że Twoje dane osobowe mogą być przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej, informujemy o ewentualnym zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym – EOG) w sytuacji, gdyby serwer poczty znajdował się poza terytorium Unii Europejskiej.

6. Prawa Usługobiorcy: Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

7. Profilowanie: Nie podejmujmy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały. Korzystając z określonych narzędzi możemy kierować spersonalizowane reklamy, jednak nie wpływa to na Ciebie w żaden istotny sposób i nie wywołuje wobec Ciebie żadnych skutków prawnych.

8. Pliki cookies: Stosujemy pliki typu cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowiące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym. Stosowane przez nas cookies są bezpieczne dla Twojego urządzenia. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niepożądanego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Wykorzystujemy cookies w następujących celach:

  • konfiguracji -dostosowania zawartości Strony Internetowej www.apestategroup.com do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej.
  • umożliwienia logowania się, monitorowania, opracowania statystyk korzystania ze Strony Internetowej.
  • analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych, tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej www.apestategroup.com, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

9. Możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

10. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej www.apestategroup.com.

11. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz RODO.

12. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 22 czerwca 2021.

Regulamin

§1

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorców usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu i warunkami określonymi na stronie internetowej: www.apestategroup.com, zwaną dalej „Stroną”. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Regulaminu należy rozumieć w szczególności usługi takie jak:

  • udostępnienie treści informacyjnych na Stronie; usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na indywidualne żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach Strony poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualne żądane przez Usługobiorcę dane informacyjne, lub też na otrzymywaniu informacji handlowych dotyczących oferty usług świadczonych przez Usługodawcę. W ramach usług informacyjnych wyróżnia się w szczególności: usługi, w ramach których Usługobiorca uzyskuje ogólne informacje dotyczące Usługodawcy i profilu jego działalności, oraz oferowanych przez Usługodawcę usługach;
  • umożliwienie komunikacji pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą za pośrednictwem Strony-usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na indywidualne żądanie Usługobiorcy komunikacji z odpowiednim działem lub osobami kontaktowymi Usługodawcy. W ramach usług komunikacyjnych wyróżnia się w szczególności usługi, w ramach których Usługodawca i Usługobiorca przekazują sobie wzajemnie wszelkie informacje związane z prowadzoną współpracą handlową.

§2

warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez Usługodawcę wyłącznie w charakterze informacyjnym.

2. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej aktualnej przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu.

3. Dostęp do części zasobów Strony internetowej nie jest uzależniony od spełnienia przez Usługobiorcę jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga rejestracji.

4. Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania ze Strony jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.

5. Usługodawca zakazuje dostarczania przez Usługobiorców za pośrednictwem Strony treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych, wulgaryzmów wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp.

6. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Strony może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.

7. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analityznych (Google Analytics) oraz zapewniania funkcji społecznościowych (Facebook, Instagram). Polityka cookies została uregulowana w Polityce prywatności(link).

§3

warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z usług wskazanych w par. ust. 1 jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Usługobiorcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

3. Usługobiorcy udostępniono Regulamin za pośrednictwem Strony co zapewnia

4. Usługobiorcy możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Regulamin udostępniany jest także w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę Strony, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

§4

tryb postępowania reklamacyjnego

1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług.

2. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy wskazany na Stronie.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a) oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);
b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

4. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę.

5. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

§5

postanowienia końcowe

1. Regulamin może ulec zmianie, o czym Usługobiorcy będą informowani przez Usługodawcę poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany Regulaminu na stronach serwisu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronach serwisu zmienionego Regulaminu.

2. Przetwarzanie danych osobowych zostało uregulowane w Polityce prywatności dostępnej pod linkiem Polityka prywatności.

3. Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.

4. W odniesieniu do Usługobiorców będących przedsiębiorcami w zakresie zobowiązań związanych ze świadczeniem przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną, odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy ograniczona jest wyłącznie do szkód wyrządzonych umyślnie.

5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Usługobiorców będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na Stronie.